Voorwaarden

Bij inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande genoemde voorwaarden.

Organisatie
1. De Vijfhuizenbergloop is georganiseerd door de Ondernemersvereniging Vijfhuizenberg, waarvan het secretariaat is te bereiken via: info@vijfhuizenbergloop.nl, hierna te noemen: “Organisatie”.
2. De Ondernemersvereniging Vijfhuizenberg is ingeschreven in de Kamer van Koophandel, onder nummer 60586117.

Artikel 2 – Toepassing
1. Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle deelnemers van en aan de Vijfhuizenbergloop.
2. Alle andere voorwaarden zijn nadrukkelijk uitgesloten.
3. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de Organisatie.

Artikel 3 – Deelname
1. Deelname geschiedt door digitale inschrijving per deelnemer/team via de door de Organisatie daarvoor ter beschikking gestelde inschrijfmodule.
2. Deelname aan de Vijfhuizenbergloop geschiedt op eigen risico.
3. Iedere deelnemer/team is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen (lichamelijke) gezondheid.
4. Deelnemers zijn verplicht om het startnummer aan de borstzijde en goed/duidelijk zichtbaar te dragen.
5. De minimumleeftijd voor deelname aan de Vijfhuizenberg Kinderloop is 6 jaar. De Maximumleeftijd bedraagt 12 jaar. De minimumleeftijd voor de 6 kilometerloop bedraagt 12 jaar. De minimumleeftijd voor de 10 kilometer bedraagt 14 jaar.
6. Begeleiding per fiets, motor of anderszins is niet toegestaan.

Artikel 4 – Parcours
1. De verschillende onderdelen zullen plaatsvinden op een vooraf en ter plaatse aangegeven parcours over en rond het gebied ‘de Vijfhuizenberg’.
2. Voor zover niet anders is aangegeven, blijft de Wegenverkeerswet van toepassing.
3. Tijdens de wedstrijd geldt er over de Vijfhuizenberg eenrichtingsverkeer.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid
1. De Organisatie heeft haar uiterste best gedaan om te zorgen voor een goed, mooi en vooral leuk evenement. Om deze reden zijn er onder meer diverse vrijwilligers van het Rode Kruis/EHBO en verkeersregelaars aanwezig.
2. Aanwijzingen van de Organisatie en/of verkeersregelaars dienen strikt te worden gevolgd.
3. De Organisatie aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Organisatie en indien en voor zover deze aansprakelijkheid is gedekt door haar verzekering, tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag.
4. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor het zoekraken van kleding, schoeisel en andere (persoonlijke) bezittingen.

Artikel 6 – Gegevens en gebruik naam/fotomateriaal
1. De Organisatie zal de bij de inschrijving opgegeven gegevens opnemen in een bestand.
2. De Organisatie behoudt zich het recht voor om deze gegevens aan derden te verstrekken, tenzij u hiertegen vooraf uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt bij de Organisatie.
3. De Organisatie heeft het recht om de naam en/of fotomateriaal van deelnemers te gebruiken op externe uitingen, zoals internet, drukwerk, film of foto. De Organisatie is hiervoor geen vergoeding aan de Deelnemer(s) verschuldigd.